Βασική Εκπαίδευση

Μηχανικός Αεροσκαφών

Πτυχιούχος EASA Part-66

Μηχανικός Αεροσκαφών

Ο Μηχανικός Αεροσκαφών ασχολείται με τον τακτικό έλεγχο, την επιδιόρθωση και τη συντήρηση των αεροσκαφών. Οι εργασίες εκτελούνται μπορεί να είτε στην πίστα του αεροδρομίου, είτε στο υπόστεγο συντήρησης (περιοδική επιθεώρηση του αεροσκάφους), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οι Μηχανικοί Αεροσκαφών είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων. Χωρίς την τεχνογνωσία τους διακυβεύεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των αεροπορικών ταξιδιών.

Το πτυχίο EASA Part-66

Ο EASA (European Aviation Safety Agency), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, είναι o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα ρυθμιστικά και εκτελεστικά καθήκοντα στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών.

Η EASA Part-66 είναι μια κοινή ευρωπαϊκή άδεια συντήρησης αεροσκαφών που αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κατηγορίες Πτυχίων Συντήρησης Αεροσκαφών

Τα πτυχία συντήρησης αεροσκαφών κατατάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Κατηγορία B1 Μηχανικοί
 • Κατηγορία Β2 Ηλεκτρονικοί

Η κατηγορία Β1 υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τους συνδυασμούς αεροπλάνων, ελικοπτέρων, στροβιλοκινητήρων και εμβολοφόρων κινητήρων. Οι εν λόγω υποκατηγορίες είναι:

• B1.1 Στροβιλοφόρος κινητήρας αεροπλάνων
• B1.2 Εμβολοφόρος κινητήρας αεροπλάνων
• B1.3 Στροβιλοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων
• B1.4 Εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων

Απαραίτητα Προσόντα και δεξιότητες του Μηχανικού Αεροσκαφών

Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Αεροσκαφών απαιτείται ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων και προσόντων. Κυρίως πρέπει να έχει:

 • Τεχνικές γνώσεις,
 • Πρακτικές δεξιότητες
 • Υψηλό επίπεδο ακρίβειας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (συχνά εργάζονται ως μέρος μιας ομάδας)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες για τις άδειες B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 και B2 είναι οι εξής:

Βασική εκπαίδευση διάρκειας μαθημάτων

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)

B1.1

2400

B1.2

2000

B1.3

2400

B1.4

2400

B2

2400

Όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στην DAS για την απόκτηση του ευρωπαϊκού πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών των παραπάνω κατηγοριών είναι με βάση το Part-66 της EASA, με πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).

Το εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Άδειας Συντήρησης Αεροσκαφών κατά το Part-66, σύμφωνα με το Part-147, πραγματοποιείται στον Οργανισμό Εκπαίδευσης της Dedalus Aviation Services (DAS) με συνολική διάρκεια 2400 εκπαιδευτικών ωρών (διάρκεια δύο περίπου έτη) και περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική εκπαίδευση.


Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική καθημερινή φοίτηση στη σχολή, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τις εξετάσεις ανά γνωστικό αντικείμενο. Τα θεωρητικά μαθήματα και η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και με το πέρας κάθε γνωστικού αντικειμένου ακολουθούν οι αντίστοιχες εξετάσεις.


Το πρακτικό μέρος των μαθημάτων πραγματοποιείται στα εργαστήρια της σχολής μας, σε πραγματικά συστήματα και κινητήρες αεροσκαφών, καθώς και σε αεροπλάνα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια συντήρησης στον Οργανισμό Συντήρησης της Dedalus Aviation Services.


Το υλικό μελέτης είναι απόλυτα επικαιροποιημένο, και σε ετήσια βάση εγκρίνεται και εποπτεύεται από την HCAA, καλύπτοντας πλήρως την ύλη που απαιτείται για τις τελικές εξετάσεις.

Πρόγραμμα Dedalus Aviation Academy

για την απόκτηση άδειας Β1 50% θεωρητική και 50% πρακτική εκπαίδευση
για την απόκτηση άδειας Β2 60% θεωρητική και 40% πρακτική εκπαίδευση
Το υλικό παρέχεται ως ηλεκτρονικά eBooks που είναι συμβατά με διάφορες συσκευές όπως tablet, smartphone και υπολογιστές.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των 2400 ωρών (Part-147 Full Basic Course) απαιτεί επιπλέον εργασιακή εμπειρία στη συντήρηση αεροσκαφών για την απόκτηση Άδειας Συντήρησης Αεροσκαφών. 

Απαιτήσεις εργασιακής εμπειρίας

1. για τις υποκατηγορίες Β1.2 και Β1.4 :

i) τριών ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, εάν ο αιτών δεν έχει προηγούμενη σχετική τεχνική εκπαίδευση, ή
ii) δύο ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εκπαίδευσης, την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί σχετική, εργαζόμενος ως ειδικευμένος σε τεχνικό περιβάλλον, ή
iii) ενός έτους πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση βασικού κύκλου εκπαίδευσης, εγκεκριμένου σύμφωνα με το Part-147.

2. για την κατηγορία Β2 και τις υποκατηγορίες Β1.1 και Β1.3:

i) πέντε ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, εάν ο αιτών δεν έχει προηγούμενη σχετική τεχνική εκπαίδευση, ή
ii) τριών ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση εκπαίδευσης, την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί σχετική, εργαζόμενος ως ειδικευμένος σε τεχνικό περιβάλλον, ή
iii) δύο ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία και ολοκλήρωση βασικού κύκλου εκπαίδευσης, εγκεκριμένου σύμφωνα με το Part-147.

Εξετάσεις

Η DAS υλοποιεί μαθήματα βασικής εκπαίδευσης για κατηγορίες και υποκατηγορίες αδειών B1 και B2 και εξετάσεις EASA Part 66 για κάθε ενότητα που αποτελεί μια πλήρη κατηγορία άδειας συντήρησης αεροσκαφών Part-66. Η βαθμολογία επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 75%. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στον εξεταζόμενο σε πραγματικό χρόνο.

 

Όλες οι εξετάσεις διενεργούνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Όλες οι ερωτήσεις MCQ και οι απαντήσεις τους εμφανίζονται με τυχαία σειρά για κάθε εξεταζόμενο. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στον εξεταζόμενο σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά την υποβολή μαζί με τη βαθμολογία του και τον αριθμό των λάθος-σωστών απαντήσεων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορεί να γίνει μια δεύτερη προσπάθεια όχι πριν από 1 μήνα από την πρώτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί επανεκπαίδευση στην ίδια ενότητα από την DAS. Χωρίς την παροχή επανεκπαίδευσης, η δεύτερη προσπάθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 3 μήνες (90 ημέρες).

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης αποδεκτό από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑ και όλες τις άλλες Αρχές Μέλη της EASA. 

Ισχύς βασικής άδειας

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους ισχύει για πέντε έτη μετά την τελευταία έκδοση ή τροποποίησή του. Ανανέωση πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης στην αρμόδια αρχή που το εξέδωσε.

Απόκτηση εξειδίκευσης

Μετά την απόκτηση αδείας Β1 ή Β2, ο κάτοχος έχει τις παρακάτω επιλογές:

 1. Παρακολούθηση μαθημάτων επί τύπου Αεροσκάφους (type rating Boeing, Airbus) ή ελικοπτέρου, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες του να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας σε όλο τον κόσμο και μια σημαντική άνοδο στην μισθολογική κλίμακα.
 2. Παρακολούθηση πρόσθετων εξειδικευμένων μαθημάτων, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική του κατάρτιση στην αγορά της αεροπλοϊας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Οι Μηχανικοί Αεροσκαφών μπορούν να εργαστούν σε:

 • Όλες τις Αεροπορικές εταιρείες, μέλη της EASA
 • Οργανισμούς που χρησιμοποιούν αεροπορικά μέσα
 • Αεροπορικές Εταιρείες ταχυμεταφορών
 • Ιδιωτικά Αεροσκάφη

Οι Μηχανικοί Αεροσκαφών είναι ένας Περιζήτητος κλάδος με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Σήμερα στην αεροπορική βιομηχανία και αεροπορία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από μηχανικούς αεροσκαφών και η αυτή αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό των αεροσκαφών σε λειτουργία και στην συνεχιζόμενη ανάγκη  για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής.

Στην DAS απευθύνονται συνεχώς μικρές και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως επίσης και μεγάλα γραφεία ευρέσεως εργασίας του εξωτερικού, για πρόσληψη μηχανικών αεροσκαφών.

Το γεγονός αυτό καθιστά τις σπουδές για την απόκτηση πτυχίου Μηχανικού Αεροσκαφών μια πολλά υποσχόμενη επιλογή σταδιοδρομίας για όσους ενδιαφέρονται για την αεροπορία.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!